Onderzoek naar intelligentie; waarom en wat kun je er mee?

Wat is een intelligentieonderzoek en bij welke vragen/zorgen kan het uitkomst bieden? Wat kunt u als ouder verwachten van een intelligentieonderzoek en wat wordt er precies gemeten? In deze blog geeft KNAP! antwoord op deze vragen.

 

Waarom een intelligentieonderzoek?

Ouders die een intelligentieonderzoek aanvragen, geven aan dat zij zich zorgen maken om het gedrag en/of de leerontwikkeling van hun kind. Zo geven ouders soms aan dat hun zoon of dochter zich op school verveelt en geen uitdaging meer ervaart. Zij zien dat hun kind boos of gefrustreerd uit school komt en kunnen niet exact verklaren waar dit aan zou kunnen liggen. Ouders willen graag het gedrag van hun kind beter begrijpen en hebben hulpvragen als; zou er misschien sprake kunnen zijn van hoogbegaafdheid of onzekerheid met betrekking tot leren (faalangst)? Andere vragen die spelen bij ouders zijn; is er sprake van onderpresteren bij mijn kind of welk onderwijsniveau voor vervolgonderwijs is het best passend? Ook vanuit school kan er geadviseerd worden om een intelligentieonderzoek te laten afnemen.

 

Wat kan men verwachten van een intelligentieonderzoek?

Met behulp van een intelligentieonderzoek worden de cognitieve capaciteiten van een kind in kaart gebracht. Een intelligentieonderzoek geeft inzicht in wat de sterke kanten zijn van uw kind en met welke vaardigheden hij/zij meer moeite heeft. Daarnaast observeert de onderzoeker tijdens het onderzoek nauwkeurig wat een kind laat zien met betrekking tot taakaanpak, motoriek, werkhouding en motivatie. Op basis van het intelligentieprofiel van een kind en de observaties kan antwoord gegeven worden op de hulpvragen. Er kunnen passende handelings- en begeleidingsadviezen worden opgesteld. De handelings- en begeleidingsadviezen bieden handvatten voor de begeleiding van een kind en zijn zowel voor leerkracht als voor opvoeders praktisch toepasbaar.

 

Keuze van een intelligentietest

Er bestaan verschillende intelligentietesten. Welke test het beste aansluit, is afhankelijk van de hulpvraag, de situatie en leeftijd van uw kind. Binnen KNAP! bieden wij de intelligentietesten NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) en de WISC-III (Wechsler Intelligence Scale For Children-III) aan. De NIO is een geschikte test wanneer er een second opinion nodig is voor het schooladvies. Wanneer uw kind binnen de leeftijdsrange van 6 tot en met 16 jaar valt is de WISC-III de meest gangbare intelligentietest. KNAP! adviseert u over welke intelligentietest het best passend is bij uw hulpvraag. Binnen deze blog wordt verdere informatie verschaft over de meest gangbare intelligentietest, de WISC-III.

 

Wat wordt er gemeten met een intelligentieonderzoek?

Een intelligentieonderzoek geeft een breed beeld van het cognitief functioneren van uw kind. De WISC-III is een intelligentietest waarmee de algemene intelligentie van kinderen van 6 tot en met 16 jaar kan worden bepaald. De algemene intelligentie kan onderverdeeld worden in een verbale en performale intelligentie. Onder verbale intelligentie verstaan we taalvaardigheden waarbij verbaal begrip en verbale opgedane kennis (o.a. woordenschat en redeneervermogen) worden gemeten. Onder performale intelligentie vallen de ruimtelijke vaardigheden. Er wordt gemeten hoe men praktisch omgaat met de kennis. De performale intelligentie wordt in kaart gebracht door het meten van vaardigheden die nodig zijn voor praktische opdrachten, zoals ruimtelijke oriëntatie, planning en ooghandcoördinatie. Het onderzoek geeft een IQ-score, ofwel intelligentiequotiënt, op de totale intelligentie, verbale intelligentie en performale intelligentie van een kind. Soms wordt het IQ geïnterpreteerd in factoren (verbaal begrip, perceptuele organisatie en verwerkingssnelheid). Dit is afhankelijk van het intelligentieprofiel van het kind.

 

Waarom werken jullie niet met de WISC-V?

De WISC-V is de nieuwste versie van de WISC. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar deze test. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek zullen wij besluiten wel of niet te gaan werken met de WISC-V.

 

Een IQ-score, wat houdt dat in?

Een IQ-score is de gangbare maat om de intelligentie te meten. Een IQ-score van 100 noemt men een gemiddelde score. Om u een inschatting te geven van wat een IQ-score betekent en hoe deze zijn ingedeeld, vindt u in tabel 1 de classificaties. Om de scores in perspectief te plaatsen staat naast de classificatie in de rechterkolom het gemiddeld gemeten IQ per opleidingsniveau weergegeven.

 

IQ-score Classificatie Opleidingsniveau (gemiddeld IQ)
Boven 130 Zeer begaafd
121-130 Begaafd Doctoraat (125)
111-120 Bovengemiddeld Doctoraat (drs/ir/mr) (115)
90-110 Gemiddeld HBO (108)
MBO, theoretisch gemengd (98-100)
VMBO kader/beroepsgericht (90)
80-89 Beneden gemiddeld Praktijkonderwijs (10-90)
70-79 Laag begaafd/moeilijk lerend ZML onderwijs (<70)
50-69 Licht verstandelijke beperking

 

Tabel 1. IQ scores classificatie en gemiddeld IQ opleidingsniveau samengevoegd

 

 

Een IQ-score staat niet vast en heeft een geldigheidsduur van maximaal twee jaar. Intelligentie kan zich verder ontwikkelen binnen bepaalde marges, mits een kind op de juiste manier wordt gestimuleerd.

 

Geïnteresseerd in een intelligentieonderzoek bij KNAP! of wilt u meer informatie? Kijk voor meer informatie op “Een intelligentieonderzoek bij KNAP!.

Geplaatst in Diagnostiek op